ടെക്നോളജി കളം നിറയും, കരുത്തന്മാർക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളി വരും

 

Dhanam Business Magazine